Общие условия продажи и доставки

RAHVUSVAHELISE MÜÜGI JA TARNE TINGIMUSED

1. Tõlgendamine

Käesolevas dokumendis tähendab ostja (edaspidi ostja) isikut, kes ostab Baltic Metal Construction OÜ samasse kontserni kuuluva äriühingu (edaspidi tarnija) käest tooteid ja teenuseid (edaspidi tooted) või kelle toodete tellimuse tarnija kinnitab. Käesolevad Rahvusvahelise Müügi ja Tarne Tingimused („Tingimused“) on siduvad kõikide ostjate suhtes kõikide tarnijalt ostude puhul ning on avalikult kätte saadavad bmc.tmt.ee. Kui eraldi sõlmitud tarnelepingu ja käesolevate Tingimuste vahel esineb vastuolu, siis eraldi sõlmitud leping prevaleerib.

2. Müügitingimused

2.1. Tarnija müüb ja tarnib tooteid ostjale vastavalt käesolevatele tingimustele (edaspidi tingimused) ning ka lepingule (edaspidi leping), millega tarnija müüb ostjale tooteid, kohaldatakse üksnes nimetatud tingimusi.

2.2. Käesolevate tingimuste muudatus on siduv üksnes juhul, kui tarnija volitatud esindaja annab sellele oma kirjaliku nõusoleku. Tingimused sisaldavad ka kõiki tarnija ja ostja vahel kirjalikult kokku lepitud eritingimusi; vastuolu korral lähtutakse eritingimustest.

3. Tellimused ja spetsifikatsioonid

3.1 Ostja poolt esitatud tellimus loetakse tarnija poolt kinnitatuks üksnes juhul, kui tarnija volitatud esindaja tellimuse kirjalikult kinnitab või kui tarnija tarnib tellitud tooted.

3.2 Toodete kogus, kvaliteet, kirjeldus ja spetsifikatsioon on kogus, kvaliteet, kirjeldus ja spetsifikatsioon, mis on märgitud tarnija hinnapakkumises või ostja tellimuses (niivõrd, kuivõrd tarnija on selle kinnitanud).

3.3 Tarnijal on õigus toodete spetsifikatsiooni muuta, et tagada selle vastavus seadusest tulenevatele või ELi nõuetele või kui muudatused ei mõjuta oluliselt toodete kvaliteeti või tingimuste täitmist.

3.4 Kõik tarnija poolt edastatud joonised, kavandid, spetsifikatsioonid ja muud andmed on konfidentsiaalsed ning nende intellektuaalomandi õigused jäävad tarnijale ega lähe üle ostjale.

4. Toodete hind

4.1. Toodete hind on hind, mis on märgitud eraldi sõlmitud kirjalikus kokkuleppes, või juhul, kui seal ei ole hinda märgitud, siis hind, mis on märgitud tarnija poolt edastatud tellimuse kinnituses, või kui seal ei ole hinda märgitud, siis hind, mis on märgitud tarnija hinnapakkumises. Kõik kehtestatud hinnad kehtivad vaid 30 päeva või kuni hetkeni, mil ostja nendega nõustub.

4.2. Tarnijal on õigus hinda enne toodete üleandmist igal ajal muuta, kui muudatuse tingib kulude muutumine tarnijast sõltumatutel põhjustel (nt valuutakursi, tööjõu-, materjali- või muude tootmiskulude muutumine) või toodete tarnetähtpäeva, koguse või spetsifikatsiooni muutmine ostja nõudmisel.

4.3. Kõik toodete hinnad on esitatud vastavalt EXW Incoterms 2010 tarnetingimusele. Hinnad ei sisalda käibemaksu ega muid makse või lõive ega transpordi, pakendamise või kindlustusega seotud tasusid. Kui poolte vahel on kokku lepitud teistsugused tingimused kui 2010 Incoterms, siis nad peavad olema kirjalikult vormistatud ja allkirjastatud mõlema poole poolt.

5. Maksetingimused

5.1. Ostja on kohustatud arve tasuma (täielikult ilma mingite tasaarvestuste, mahaarvamiste või vastunõueteta) eurodes, kui tarnija ei ole teisiti märkinud, tarnija arves märgitud pangakontole 14 päeva jooksul pärast arve väljastamist.

5.2. Tarnijal on õigus arvestada hilinenud maksetelt viivist 0,5% tasumata summadelt kuni võlgnevuse tasumiseni päevas.

6. Tarnetingimused

6.1. Tarne toimub vastavalt EXW (Incoterms 2010) tarnetingimusele.

6.2. Märgitud tarnetähtpäev on ligikaudne ning tarnija ei vastuta toodete tarne viibimise eest, välja arvatud juhul, kui toodete tarnimine viibib enam kui kaks nädalat kokkulepitud ligikaudsest tarnetähtpäevast arvates ning tarnija on saanud ostjalt vastava kirjaliku teate.

6.3. Kui Ostja ei võta tarneid vastu või ei anna tarnijale kohaseid instruktsioone, siis ilma et see võtaks tarnijalt teisi õiguskaitstevahendeid Ostja vastu, tarnija võib tarneid hoiustada kuni tegeliku tarneni tarnija kulul mõistliku tasu eest (k.a. kindlustus) või võõrandada tarneid parima hinna eest, mis on kohaselt saadav ja (peale kõikide mõistlike kulude mahaarvamist k.a. hoiustamine ja muud müügiga seotud kulud) nõuda kulusid ostjale tasumiseks kas tasaarvestades kulude summad lepingu alusel makstavatest summadest või esitades kuluarveid lisaks lepingu tasudele.

6.4. Ostja on kohustatud täitma kõiki seadusi, mis käsitlevad toodete sissevedu nende sihtriiki.

7. Riisiko ja omand

7.1. Toodete hävimise ja kahjustumise riisiko läheb ostjale üle toodete üleandmise hetkel (või ostja poolt esitatud vedajale). Ostja peab tooted vastavalt kindlustama.

7.2. Toodete omandiõigus läheb ostjale üle toodete ostuhinna täieliku tasumise hetkel.

7.3. Pooled on kokku leppinud, et kõik tarned on panditud tarnija kasuks kuni ostuhinna täieliku tasumiseni. Pankrotimenetluse puhul tarned ei kuulu pankrotivara hulka ning peavad olema pankrotivarast eristatud. Ostja on kohustatud kõikidest sellistest tarnetest teavitama pankrotihaldurit.

7.4. Kuni hetkeni, mil toodete omand läheb üle ostjale, on ostja kohustatud hoidma tooteid tarnija usaldusisikuna eraldi ja nõuetekohastes tingimustes, turvaliselt ja kindlustatuna ning märkega, et tegu on tarnija omandiga; ostjal ei ole enne omandi üleminekut õigust tooteid käsutada.

7.5. Kui ostja rikub oma ostuhinna või muude tasude tasumise kohustust, siis tarnija võib tarneid ära viia kas ostja või kolmandate isikute valdusest ja ostja peab hüvitama tarnijale kõik äraviimisega seotud kulud.

7.6. Kuni hetkeni, mil toodete omand läheb üle ostjale, on tarnijal igal ajal õigus nõuda, et ostja tagastaks tooted tarnijale, ning kui ostja seda viivitamata ei tee, on tarnijal õigus siseneda ostja või kolmanda isiku ruumidesse, kus tooteid hoitakse, ning tooted enda valdusesse tagasi võtta.

7.7. Kuni hetkeni, mil toodete eest on tasutud, võib ostja tarnija eelneval kirjalikul nõusolekul oma tavapärases majandustegevuses müüa tooteid edasi. Sellisel juhul peab ostja loovutama tarnijale kõiki nõudeid (kaasaarvatud kõiki kõrvalnõudeid) kolmandate isikute vastu, mis ostjale toodete edasimüügist tulenevad. Ostja peab tagama, et edasimüük toimuks käesolevate tingimuste alusel inter alia müük toodete tarnija omandireservatsiooniga kuni ostuhinna tasumiseni. Eeldatud on, et nimetatud kolmandate isikute vastu nõuete loovutamine on poolte vahel eelnevalt kokkulepitud ilma, et selleks oleks vaja teha täiendavaid toiminguid. Ostja aktsepteerib nimetatud tingimustel nõuete loovutamist. Loovutamine muutub kehtetuks juhul, kui toodete eest on tasutud.

8. Vastutus

8.1. Ostja on kohustatud tooted üleandmise hetkel üle vaatama. Kõik toodete kvaliteedi või seisukorra puudusi käsitlevad nõuded tuleb edastada tarnijale kirjalikult kaheksa päeva jooksul pärast toodete üleandmist või juhul, kui puudus ei olnud ilmne, pärast puudusest teada saamist, kuid igal juhul kaheteistkümne kuu jooksul pärast toodete üleandmist.

8.2. Tarnija ei anna garantiid toodetega seoses edastatud kavandite, jooniste, spetsifikatsioonide, juhiste või teabe või antud nõu korrektsuse ega millegi muu suhtes. Kõik toodetega seotud selgesõnalised ja kaudsed garantiid, sealhulgas konkreetseks otstarbeks sobivuse ja turustatavuse garantiid, välistatakse niivõrd, kuivõrd see on seadusega lubatud.

8.3. Kui toodetel esineb puudusi, on tarnijal õigus tooted omal äranägemisel kas tasuta välja vahetada või parandada või tagastada nende müügihind, kuid sellega tarnija vastutus ostja ees piirdub.

8.4. Ühelgi juhul ei vastuta tarnija ostja ees saamata jäänud kasumi või tulu või lepingust või kliendist ilmajäämise või ükskõik millise muu kaudse kahju eest. Tarnija kogu vastutus on piiratud ja ei või ületada toodete hinda, mille kohta on ostja nõue esitatud. Tarnija lepingust tulenev koguvastutus piirdub nende toodete hinnaga, mille suhtes ostja nõude esitab.

9. Ostja maksejõuetus

9.1. Ostja peab informeerima tarnijat kõikidest alljärgnevatest asjaoludest:

- Ostja suhtes toimub restruktureerimine;

- Ostja suhtes toimub likvideerimine;

- Ostja on maksejõuetu;

- Ostja on pankrot;

- esineb muu ostja äritegevuse häire või puudub maksevõime.

9.2 Lisaks muudele õigustele ja õiguskaitsevahenditele on tarnijal õigus leping üles öelda või peatada edasiste tarnete tegemine ilma, et see tooks kaasa mingit vastutust ostja eest, kui: (i) ostja ei täida nõuetekohaselt oma maksekohustusi tarnija või mõne teise tarnija kontserni kuuluva äriühingu ees; (ii) sõlmib vabatahtliku kokkuleppe oma võlausaldajatega või läheb pankrotti või likvideerimisele; või (iii) kui ostja lõpetab või ähvardab lõpetada äritegevuse; või (iv) kui tarnija mõistlikult usub, et ostjaga seoses toimub varsti mõni ülalkirjeldatud sündmustest ning teatab sellest ostjale (v) või ostja saab teadlikuks punktis 9.1. nimetatud asjaoludest.

10. Eritingimused

10.1 Ostja ei või oma lepingust tulenevaid kohustusi loovutada või üle anda kolmandatele isikutele.

10.2 Tarnija võib tasaarvestada ükskõik millised oma ostja vastu nõudeid ostja nõudega tarnija vastu- ostja kui võlgnik loovutab kõik oma õigused, mille alusel ta võib määrata kohustuste täitmise järjekorda ja annab sellise õiguse tarnijale üle, tarnija võib ise enda äranägemisel määrata, millised ostja kohustused millises järjekorras ta tasaarvestab.

11. Üldsätted

11.1 Kui tarnija ei kasuta konkreetsel juhul oma õigusi, mis tal on seoses lepingu mõne tingimuse rikkumisega ostja poolt, ei tähenda see seda, et ta loobuks selle või mõne teise tingimuse täitmise nõudest tulevikus.

11.1 Kui mõni lepingu säte osutub kehtetuks või jõustatavatuks, jäävad lepingu muud sätted kehtima.

11.2 Lepingu suhtes kohaldatakse Eesti seadusi ja seda tõlgendatakse Eesti seaduste kohaselt.

11.3 Kõik käesolevast lepingust tulenevad vaidlused, erimeelsused ja nõuded lahendatakse Harja Maakohtus, Kentmanni kohtumajas. Kohtumenetluse keeleks on eesti keel.

11.4 Vaatamata punktis 11.4 sätestatule jätab tarnija endale õiguse esitada omal äranägemisel ostja vastu hagi ostja asu- või elukohajärgsesse kohtusse.

Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для вас. Подробнее. Понимаю